Uluslararası Sertifikalı Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim Org.


ULUSLARARASI SERTİFİKALI

POZİTİF PSİKOTERAPİ

TEMEL DÜZEY EĞİTİMİ

Bu eğitim sonunda talep eden katılımcılar uluslararası geçerliliği olan Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği* ve/veya Üniversite** onaylı sertifika da alabilirler.

Pozitif Psikoterapi (PP); insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. Pozitif Psikoterapide ruhsal bozukluklar yeni ve olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Pozitif Psikoterapide temel amaç bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine yardımcı olmak ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Pozitif Psikoterapide danışan belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, sonlandırmadan önce, hem kendisi hem de ailesi ve çevresi için kendi kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirilir. Bu noktada kişi, danışan rolünü bırakır ve kendi kendine yardım için kullanabileceği olanakların farkına varır.

Eğitim programının teorik kısmında Pozitif Psikoterapinin insana bakışı, sadece semptomlara değil kişinin sahip olduğu gerçek yetenekler ve baş etme gücünü ele alışı, denge modeli ve strese dört farklı reaksiyon tipi, mevcut çatışmanın ardındaki eski yaşam deneyimlerine dayanan temel çatışmanın değerlendirilmesi, psikopatolojinin kavramsallaştırılması, bir terapi seansının ve terapi sürecinin planlanması ve bazı teknikler verilmektedir.

Kendini tanıma psikoterapi eğitimlerinin vazgeçilmez kısmıdır. Terapist kendisini hem psişik yapının işleyişi, reaksiyonlarını anlamada detaylı inceleyebileceği bir örnek olarak kullanır, hem de terapi sırasında hastayla olan etkileşiminde hastayı daha iyi kavramasını sağlayacak bir araç olarak. Bu eğitim programında da kendini tanımaya dönük egzersizler hem terapist adaylarına bu anlamda katkı koymakta hem de verilen teorik bilginin uygulama yoluyla daha iyi kavranmasına imkan vermektedir.

Her modül de teorik bilginin yanı sıra katılımcılara pratikte hemen uygulamaya başlayabilecekleri teknik ve araçlar verilmektedir. Bu teknik ve araçları katılımcıların eğitim sırasında rol-oyunu ile hasta-terapist rollerinde birbirleri üzerinde deneme şansı olmaktadır, modül  aralarında ise teknik ve araçları hastalarına ya da çevrelerindekilere uygulamaları ve bir sonraki modülde zorlandıkları noktalarla ilgili süpervizyon almaları sağlanmaktadır. Her modül de ayrıca kendini tanımaya dönük egzersizler yapılmaktadır. Eğitimi veren eğitmen hocalar Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir. 

EĞİTMENLERİMİZ

Uzm. Psk. Dan. Belkıs Edige SERDENGEÇTİ

Prof.Dr./Psikiyatrist Ebru ÇAKICI

Yrd.Doç.Dr. Klinik Psikolog-Psikoterapist Deniz ERGÜN

MODÜLLERDE ELE ALINAN TEMEL TEORİ BAŞLIKLARI

Modül 1: PPT'YE GİRİŞ. GÜNCELÇATIŞMA VE GÜNCEL YAŞAM DURUMU

İÇERİK

· Pozitif Psikoterapi: tanım, tarihçe, organizasyon, etkililik, eğitim modeli.

· Pozitif Psikoterapinin üç ilkesi.

· İnsanın pozitif imajı. Gelişim potansiyeli olarak temel yetenekler.

· “Positum”: bozuklukların ve hastalıkların “bir çatışmada tepki verme kapasitesi” olarak olumlu işlevi.

· Kültürlerarası yaklaşım. Çok kültürlü bir dünyada yaşamanın zorlukları ve faydaları.

· PPT'de danışmanlık yaklaşımları (giriş): Denge modeli, Temel ve Gerçek yetenekler, psikolojik danışmave kendi kendine yardımın beş aşaması, mizah, özdeyişler ve hikayelerin kullanımı.

· Denge modeli: yaşamın dört alanı, motivasyonlar – temel insan ihtiyaçları, planlar, günlük uygulamalar.

· Danışmanlıkta dört pozitif yaklaşım alanı.

· Güncel çatışma ve gerçek kapasiteler.

· Anahtar çatışma.

· Mikro ve makro travmalar.

·Uygulamada PPT'yi başlatmak

AMAÇLAR:

Öğrenmek:

Temel varsayımları ve PPT'de insanın imajı.

PPT tarafından sunulan açıklama modelleri, yaklaşımlar ve teknikler.

Güncel Çatışma, Temel Çatışma, Denge Modeli ve dört tepki alanı.

Kendinin farkına varmak için:

Kültürlerarası durum; güncel ve temel çatışmalar; dört tepki alanında alışılmış tepkiler, (kaçışlar ve ödünler).

Geliştirmek:

Pozitif danışman olarak profesyonel kimliğini geliştirmek.

Ustalaşmak:

Kendini ve başkalarını gözlemleme becerisi (Güncel Çatışma, Temel Çatışma, 4 tepki alanı; yaşam motivasyonlarının dengesi ve zaman)

 

Modül 2: TEMEL ÇATIŞMA VE AİLE KAVRAMLARI

İÇERİK:

· Önceki modüle kısa bir genel bakış. Kişisel yaşamda PPT kullanımı üzerine yansıtmalar.

· Birincil yetenekler.

· Temel Çatışma.

· Aile kültürü, kavramları ve geleneği.

· Kültürel değerlerin kavramlar ve ilişkiler üzerindeki etkisi (gelenekler ve yanlış anlamalar).

· Geçmişin model boyutu.

· Geçmiş örneklerin dört boyutunda gerçek yeteneklerin geliştirilmesi.

· İlişkilerin ve sorumluluğun dört boyutu.

AMAÇLAR:

Öğrenmek:

Gerçek yetenekler. Temel ve güncel çatışmalar. Geçmişteki örneklerin dört boyutu, ilişkiler ve sorumluluk.

İç çatışma. Pozitif yorum.

Çatışma çözümünün beş aşaması.

Kendinin farkına varmak için:

Güncel, Temel ve İç Çatışmalar; gerçek yetenekler; dört boyutta temel ilişki kalıpları (kendimle, partnerimle, grupla, değerlerle/gelecekle nasıl ilişki kurduğum).

Ustalaşmak için:

Dört ilişki alanının farklılaşması; Gerçek, Temel ve İç Çatışmaların içeriğini gerçek yetenekler açısından keşfetmek ve formüle etmek; FAEkullanımı;pozitif yorumun formülasyonu ve sunumu.

 

Modül 3: POZİTİF PSİKODİNAMİK

İÇERİK:

· Değerleri (ihtiyaçları) karşılama/koruma yeteneği olarak çatışma ve belirti.

· Gelişim alanı olarak eksiklikler, görevler veya iletişim araçları olarak sorunlar.

· İç çatışma. Psikodinamik bir hipotez olarak çatışma/bozukluğunpozitif yorumu.

· PPT'de çatışma modeli (psikodinamikler).

· İlişki kalıplarının psikodinamiği.

· Etkileşimin 3 aşaması.

· Çatışma çözümünün beş basamağı.

AMAÇLAR:

Öğrenmek:

Gerçek yetenekler. Temel ve güncel çatışmalar.

Geçmişteki örneklerin dört boyutu, ilişkiler ve sorumluluk.

İç çatışma. Pozitif yorum.

Çatışma çözümünün 5 aşaması.

Kendinin farkına varmak için:

Güncel, Temel ve İç Çatışmalar; gerçek yetenekler; 4 boyutta temel ilişki kalıpları (kendimle, partnerimle, grupla, değerlerle/gelecekle nasıl ilişki kurduğum).

Ustalaşmak için:

Dört ilişki alanının farklılaşması; Güncel, Temel ve İç Çatışmaların içeriğini gerçek yetenekler açısından keşfetmek ve formüle etmek; FAEkullanımı;pozitif yorumların formülasyonu ve sunumu.

 

Modül 4: KENDİNİ KEŞFETME

İÇERİK:

Kendini keşfetme için özel belgeye bakın: faaliyetlerin amaçları ve öneriler

AMAÇLAR:

Öğrenmek:

Kişiliğinizi ana araç olarak kullanarak, kendini keşfetme modundaPPT'nin beş aşamasını kullanma, bilgiyi yapılandırma, sorular sorma, PPT'nin diğer araçlarını kullanma, vakayı sözelleştirme üzerine pratik.

Ustalaşmak için:

PPT'nin beş basamağı

 

Modül 5: TERAPÖTİK İLİŞKİ VE ETKİLEŞİM

İÇERİK:

· Önceki modüle kısa bir genel bakış. PPT'nin kişisel yaşamda ve uygulamada kullanımına ilişkin yansıtmalar.

· Olumlu danışman-danışan ilişkisi.

· Psikolojik danışma ilişkisinde kültürel değerlerin etkisi.

· Pozitif Psikoterapide hikayelerin, özdeyişlerin ve mizahın kullanımı: işlevleri, kaynakları, inşası.

· Danışmanlığın beş basamağı.

· Gözlem: mesafe ve gözlem araçları; makro ve mikro travmalar;pozitif yorum, kültürlerarası yaklaşım, Güncel, Temel Çatışmaların formülasyonu.

· Envanter: envanter araçları; Temel ve İç Çatışmaların formülasyonu.

· Cesaretlendirme: Kaynak bulma, teşvik etme araçları.

· Sözelleştirme: sözelleştirme araçları, PPT'de tanı boyutları: PPT'de çatışma tepkisi, çatışma kavramları, kişilik kavramları, danışmanlık planlaması.

· Hedef genişletme, hedef genişletme araçları.

· Danışmanlık seansında beş aşamanın gösterilmesi.

· Danışman sorumluluk alanları.

· Her günün sonunda supervizyon ve vaka çalışması.

AMAÇLAR:

Öğrenmek:

Pozitif danışman-danışan ilişkisinin dinamikleri

Hikâyelerin işlevleri ve hikâyelerin, mizahın ve özdeyişlerin psikolojik danışmada kullanımı.

Pozitif danışmanlığın beş basamağı.

Kendinin farkına varmak:

Danışana karşı tutum; kültür ve değerler ve bunların psikolojik danışma ilişkisine etkisi.

Ustalaşmak:

Danışana, semptomlarına ve çatışmalarına karşı olumlu tutum; danışmanlıkta hikaye, mizah ve özdeyişlerin kullanımı; beş basamaklı danışmanlık uygulaması.

SÜRE

8 ay (5 modül)

KİMLER KATILABİLİR?

Doktor, Psikiyatrist, Psikiyatrist Asistan, Psikiyatri Hemşire, Psikoloji-PDR-Sosyal Hizmet-Sosyoloji mezunları ve son sınıf öğrencileri, Bu alanda yüksek lisans veya doktora yapanlar, Aile Danışmanları eğitimlerimize kabul edilmektedir.

SÜREÇ NASIL YAPILANDIRILIYOR?

Süreç teori, kendini tanıma, okuma-ödev, grup intervizyonu gibi aşamalardan meydana gelmektedir. 150 saat teori  ve kendini tanıma + 20 saat okuma-ödev + 30 saat grup intervizyon  şeklinde gerçekleşmektedir.

Sabah saat 10:00 akşam 18:00 saatleri aralığında program ilerlemektedir.

Program tarihleri daha önceden belirlenmiştir.

Temel eğitim toplam 200 akademik saat  3+3+3+3+3 günlük 5 modül şeklindedir.

Modül 1:       25-26-27 KASIM 2022

Modül 2:      27-28-29  OCAK 2023

Modül 3:       17-18-19 MART 2023 

Modül 4:       12-13-14 MAYIS 2023     

Modül 5:       16-17-18 HAZİRAN 2023

KATILIMCILARDAN NE BEKLENİYOR?

Bu süreç kişinin hem meslek hayatına hem de kişisel sürecine katkı sağlamaktadır. Katılımcı grubun üyesi olarak Kişisel sürecine de katkı sağladığı bir bütünü oluşturmaktadır. Bu bütünlüğü kurum olarak çok önemsemekteyiz. Katılımcılardan eğitim sürecini aksatmadan, eğitim saatlerine gereken hassasiyet ve özeni göstermeleri beklenmektedir. Eğitimle beraber yoğun bir şekilde devam eden okuma sürecinde de gereken sorumluluğun hassasiyetle yerine getirilmesi istenmektedir. Katılımcının bu süreci gerekli koşulları sağlayarak tamamlayabileceğine öncelikle kendisinin inanması gerekmektedir. Kendine açık ve kendine bakmaya istekli olması önemlidir.

HER AY Kİ ÇALIŞMAYA KATILMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bu süreç, bir bütünü oluşturduğu için katılım sağlanamayan her oturumda gerek katılımcıların birbiri ile gerekse eğitimin bütünlüğü açısından eksiklik oluşmaktadır. Her oturum birbiri ile ilintilenir. Bu durum hem eğitimci hem de katılımcılar açısından çok önemsenmektedir.

ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

Program 6 taksit şeklinde ücretlendirilmiş olup her bir taksit 1208 TL + KDV şeklindedir.

EĞİTİM PROGRAMINA KAYDIN TAMAMLANMASI İÇİN NE GEREKLİ?

  • Kısa CV,
  • Vesikalık bir resim,
  • Kayıt formunun doldurularak imzalanması,
  • İlk çalışma ücretinin tamamının ödenmesi
  • Mezuniyet Belgesi

KAYDIN TAMAMLANMAMASI DURUMUNDA NE OLUR?

Ön görüşme yapılmış ve programa kabul edilmiş olan kişinin kaydı, CV, vesikalık resim, kayıt formunun doldurularak imzalanması ve ilk çalışmanın ücretinin ödenmesi ile tamamlanmış sayılacaktır. Kaydın tamamlanmaması durumunda, sıradaki ön görüşmelerde programa kabul edilip kaydını tamamlayanlara yer verilecektir.

Ön görüşmeler kota dolana kadar devam edecektir. Başvurular, başvuru sırasına göre değerlendirilecektir. 

PROGRAMIN SONUNDA BELGE VERİLİYOR MU?

Uluslararası geçerliliği olan Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği onaylı belgeye almaya hak kazanılacaktır.

Not:Bu belgeyi 200 saat eğitmenlerle çalışma, ödev teslimi ve intervizyon çalışmasını tamamlayan öğrenciler temel eğitim sertifikasını ek ücret ödeyerek Dünya Pozitif Psikoterapi Birliğinden (www.positum.org) alabileceklerdir.

 Eğitim Süreci : 8 ay

Tarih : 18.11.2022

Ödeme : 1208,00 TL + KDV

Kişi : 25 kişiye kadar

  

Randevu Talep Formu