İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAM NEDİR?
Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü Ltd. Şti. (”BAÇTE” ya da “Kuruluş”) olarak, paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz. BAÇTE bu metinde belirtilen durumlarda bir “veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” ya da “Kanun”) uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kuruluş olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda kapsam, bağlam ve yaklaşıma ilişkin daha detaylı bilgi için ayrıca Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni BAÇTE olarak işlettiğimiz bireyailecocuk.com site ziyaretçilerini, hizmetlerden yararlanan müşterilerimizi ve site üzerinden kuruluşumuzla iletişime geçen bireyleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde atıf yaptığımız veya bilgilerini paylaştığımız, üçüncü kişi ve kuruluşlara ait internet sitelerine ilişkin sorumluluk kuruluşumuza değil ilgili sitenin işletmecisine ve sahibine aittir.

2. KİŞİSEL VERİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR NELERDİR?
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel veriye dokunan çalışan: Görev tanımı gereği kuruluş namına ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen çalışanlar

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

KVK: 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Ortak veri sorumlusu: Belirli kişisel verileri ortak olarak kullanan ve işleme yöntemleri ve amaçları üzerinden birlikte faaliyetler gerçekleştiren veri sorumlularını.

Bağımsız veri sorumlusu: Her hangi bir başka veri sorumlusundan bağımsız olarak kişisel verilerin işleme amaçlarına ve yöntemlerine karar veren veri sorumlusunu ifade eder.

3. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?
BAÇTE internet sitelerinin ziyaretçileri, internet üzerinden sağladığı hizmetlerden yararlanan müşterilere ait kişisel veriler bakımından ilgili gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir. BAÇTE, veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getirir.

“Veri Sorumlusu” olarak künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan : Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü Ltd. Şti.
Adres : Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apt. No:12/405 Şişli – İstanbul
İnternet Sitelerimiz: www.bireyailecocuk.com
Telefon : 0212 211 61 71
E-posta: info@bireyailecocukcom

4. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜN KAPSAMI NEDİR?
6698 sayılı Kanunu’nun 10’uncu maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen kimseleri aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, KVK Kanunu’nu 11. maddesinde sayılan haklarınız ile, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işleme amaçları, aktarıldığı kişiler, aktarma amaçları ve yöntemleri kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kişisel veri başvuruları gibi konularda bilgilendirilmeleri içerir.

5. HANGİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ İŞLENMEKTEDİR?
İnternet sitesi ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin ve internet sitemiz üzerinden bizimle iletişim kuran kişilerin kimlik, iletişim, işlem güvenliği, bilgilerini işlemekteyiz.

6. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda internet sitelerimiz ve internet servislerimiz üzerinde;

 1. Ticari faaliyetleri yürütmek,
 2. İş sürekliliğini sağlamak,
 3. İş stratejilerini planlamak ve yürütmek,
 4. Sunum, tanıtım ve bilgilendirme yapmak,
 5. Elektronik kanallar üzerinden tanıtım ve iletişim yapmak,
 6. Basınla ilişkileri yürütmek,
 7. Kamuoyunu bilgilendirmek,
 8. İş ilişkilerini yürütmek,
 9. Etkinlik görsellerini paylaşmak,
 10. Satış ve pazarlama işlemlerini yürütmek,
 11. Hizmetlerin satışını gerçekleştirmek,
 12. Hizmet/ürün tanıtımları yapmak,
 13. Hizmetlerin yönetilmesini sağlamak,
 14. Maddi olmayan varlıkları yönetmek,
 15. Dijital varlıkları yönetmek,
 16. İş başvurularını almak,

  amaçlarıyla işlenmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?
Verilerinizi, Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve 5. maddede belirtilen uygunluk halleri dışında açık rızanızı alarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi ve sosyal medya mecraları benzeri yurt içi ve yurt dışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak topluyoruz.

Ziyaretçi ve kullanıcıların kişisel verileri internet sitelerimiz ve internet hizmetlerimizi barındıran sunucular üzerinde ve destek, işletme ve geliştirme amacıyla kullandığımız kurumsal sabit ve mobil cihazlar üzerinde işlenmektedir.

BAÇTE tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olmak kaydıyla alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve Kuruluş içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesine özen göstermekteyiz.

8. KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?
BAÇTE olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliğin sağlanması ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Kanun’un 8. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır. Kişisel verileri kural olarak, yurt içinde ve dışında kimlerle ve nasıl paylaştığımız konusunda detaylı bilgiye “Gizlilik Politikamızdan” erişebilirsiniz. BAÇTE, bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, yükümlülükleri veri aktarım sözleşmeleri ile bağıt altına almaktadır.

8.1 Yurtiçi Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde;

 1. Ticari faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki topluluk şirketleri, iş ortakları, iştirakler ile danışman firmalar ve benzeri hizmet tedarikçileri ile,
 2. Tanıtım ve pazarlama amaçlarıyla basılı ve görsel basın ve internet mecralarında kullanılmak üzere bu alanda hizmet veren kuruluşlarla,
 3. İş sürekliliğinin sağlanması, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği ile acil durum süreç ve stratejilerinin planlanması ile icra edilmesi için bu alanlarda hizmet veren kuruluşlarla;
 4. Yasal ve yargı kararlarından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortakları, danışman firmalar, tedarikçiler gibi özel kurum ve kuruluşlarla ve kamu kurum ve kuruluşları ve yargı organları gibi yetkili mercilerle,
 5. Elektronik posta, müşteri yönetimi, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi amacıyla bankalar, sigorta kuruluşları, bayilere ve bu alanda hizmet veren bilişim kuruluşları ile,
 6. Bilişim sistemlerinin altyapı, uygulama ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bilişim alanında hizmet veren kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

8.2. Yurt dışı Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?
BAÇTE, internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır. Bu kapsamda,

 1. Anlık mesajlaşma için ABD menşeli Whatsapp (Facebook) ve,
 2. Video konferans için ABD menşeli Zoom ve Google ile,
 3. Müşteri destek ve talepleri için ABD menşeli Tawk.to ile,
 4. Dosya paylaşımı için ABD menşeli Google ve Wetransfer ile,
 5. Mobil işletim sistemleri ve birlikte gelen hizmetler için ABD menşeli Apple ve Google ile,
 6. Sosyal Medya hizmetleri için ABD menşeli Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve Google ile paylaşılmaktadır.
 7. Mail gönderimleri için Fransa menşeli SendinBlue ile paylaşılmaktadır.
 8. Domain kayıtları için Türkiye menşeli Atak Domain ile paylaşılmaktadır.

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
Wetransfer (https://wetransfer.com/legal/privacy)
Anydesk (https://anydesk.com/en/privacy)
Teamviewer (https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/)
Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
Twitter (https://twitter.com/en/privacy)
Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
Linkedin (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)
Cloudflare (https://www.cloudflare.com/privacypolicy/)
Tawk.to (https://www.tawk.to/privacy-policy/)
P.D.R Solutions (https://www.endurance.com/privacy/privacy)
SendinBlue (https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/)

9. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?
Kişisel verileriniz Kanunun;
Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde de belirtilen;

 1. Kişinin açık rızasının olması,
 2. veya “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak,
  • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
  • 11/04/2017 tarih ve 30035 sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğe,
  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve benzeri kanun, yönetmelik, tebliğler kapsamında,
 3. “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 5. “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 6. “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenmektedir.

10. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

 1. Kişisel veri sahipleri olarak KVK’nun 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;
 2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. KVK ’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.